2019-11-07

Statut Prawny

STATUS PRAWNY

Państwowa Inspekcja Sanitarna podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.
 

Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje Główny Inspektor Sanitarny jako centralny organ administracji rządowej.

Główny Inspektor Sanitarny koordynuje i nadzoruje ustawową działalność państwowych wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektorów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku wykonuje zadania przy pomocy podległej mu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.
 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku jest jednostką budżetową, będącą podmiotem leczniczym, finansowanym z budżetu państwa. W rozumieniu przepisów o zakładach opieki zdrowotnej - uprawnienia organu założycielskiego w stosunku do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku posiada Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku i jego zastępcę powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Włocławek za zgodą Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.
 

W postępowaniu administracyjnym Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy jest organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku jest podmiotem leczniczym wpisanym do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

 

Nr księgi rejestrowej: 000000023990

 


Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku działa na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r., nr 90, poz. 575 z późn. zmianami).

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się