2019-11-07

ARCHIWA

W celu przechowywania akt spraw ostatecznie załatwionych stacja prowadzi składnicę akt. Działy przekazują akta do składnicy akt wyłącznie kompletnymi rocznikami. Do akt przekazanych dołącza się zbędne w pracy bieżącej: ewidencje, rejestry i kartoteki.

Szczegółowy tryb postępowania przy przekazywaniu akt do składnicy akt oraz prowadzenia składnicy akt określa "Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku" wprowadzona Zarządzeniem NR 3/2004 Dyrektora PSSE we Włocławku z dnia 12.03.2004r.

Instrukcja określa organizację i zakres działania składnicy akt w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, a w szczególności tryb postępowania z aktami przekazywanymi do składnicy, zasady przechowywania, udostępniania akt, jak również zasady jej brakowania.

W składnicy akt znajduje się dokumentacja niearchiwalna (kat. B lub BE) mającą czasowe znaczenie praktyczne i podlegająca zniszczeniu.

Akta przechowywane w składnicy akt są udostępniane do celów służbowych w lokalu składnicy akt. Wypożyczenie akt poza lokal składnicy akt może nastąpić tylko w uzasadnionych przypadkach na podstawie upoważnienia kierownika komórki organizacyjnej, która przekazała akta do składnicy akt, pracownikom tej komórki na ściśle wyznaczony okres.

Nie wypożycza się dokumentów poza składnicę akt, które zostały zastrzeżone przez komórkę organizacyjną, która je przekazała oraz akt uszkodzonych i środków ewidencji.

Udostępnia się całe teczki aktowe, nie wolno wypożyczać pojedynczych akt zawartych w teczce. Akta udostępnia pracownik składnicy akt na podstawie "Karty udostępnienia akt".

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się