2019-11-07

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej we Włocławku

Regulamin Organizacyjny

Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej

we Włocławku

 

Rozdział I

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku zwany dalej „Regulaminem” określa organizację wewnętrzną oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej we Włocławku, zwanej dalej „Powiatową Stacją”.
 2. Komórką organizacyjną Powiatowej Stacji jest oddział, sekcja podlegająca bezpośrednio Dyrektorowi lub samodzielne stanowisko pracy podlegające bezpośrednio Dyrektorowi.
 3. Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

 

Rozdział II

Sposób kierowania Powiatową Stacją

 

§ 2

 

 1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku, będący Dyrektorem Powiatowej Stacji, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora, działalnością Powiatowej Stacji kieruje Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku będący jednocześnie Zastępcą Dyrektora Powiatowej Stacji, zwany dalej Zastępcą Dyrektora.

 

§ 3

 

 1. Zadania i szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ich strukturę wewnętrzną określa Dyrektor.
 2. Pracą komórek organizacyjnych kierują ich kierownicy.
 3. Kierownicy komórek oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
 4. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jej pracą kieruje pracownik wyznaczony przez kierownika tej komórki.
 5. W oddziałach tworzy się sekcje i laboratoria.
 6. Pracą sekcji i laboratorium kieruje jej kierownik lub osoba wyznaczona przez Dyrektora.
 7. W Powiatowej Stacji funkcjonuje system zarządzania jakością opisany w procedurach ogólnych oraz księgach jakości. System zarządzania jakością spełnia wymagania norm: PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz PN-EN ISO/IEC 17020:2006 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”.
 8. Nadzór nad jakością pracy komórek organizacyjnych objętych systemem zarządzania jakością sprawuje pracownik zatrudniony na samodzielnym stanowisku pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości, zwany dalej Specjalistą ds. Systemu Jakości. W komórkach organizacyjnych funkcje kierowników ds. systemu jakości oraz kierowników ds. technicznych sprawują w systemie zarządzania jakością osoby wyznaczone przez kierowników tych komórek.
 9. Dyrektor może powoływać do realizacji zadań bieżących i problemowych zespoły realizacyjne, składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych i wyznaczyć koordynatora ich pracy.
 10. Do realizacji szczególnie istotnych zagadnień problemowych Dyrektor może wyznaczyć i upoważnić pracownika Powiatowej Stacji.

 

§ 4

 

 1. Zastępca Dyrektora kieruje pracą Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego.
 2. Główny Księgowy nadzoruje działalność ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji.

 

§ 5

 

 1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.
 2. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu z organizacjami związkowymi, w granicach określonych obowiązującymi przepisami.
 3. Dyrektor organizuje i nadzoruje szkolenia pracowników Powiatowej Stacji.

 

§ 6

 

Powiatowa Stacja prowadzi niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług w zakresie: badań laboratoryjnych materiału biologicznego, żywności, wody, środowiska pracy, zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach oraz szkoleń zewnętrznych.

 

Rozdział III

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Powiatowej Stacji

 

§ 7

1.            Powiatowa Stacja organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu badań laboratoryjnych materiału biologicznego w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.

2.            Przyjmowanie materiału do badań i wydawanie wyników badań odbywa się zarówno osobiście, jak i przez członków rodziny, czy też osoby trzecie w wyznaczonych godzinach.

3.            Świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie lub odpłatnie na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia prawidłowości udzielania świadczeń

 

§ 8

1.      Powiatowa Stacja prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną (wyniki badań) osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.

 1. Powiatowa Stacja udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie przez niego upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku zgonu.
 2. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

 

Rozdział IV

Prawa Pacjenta

 

§ 9

1.        Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Powiatowej Stacji ma prawo do:

-          świadczenia usług odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej (laboratoryjnej),

-          uzyskiwania przystępnej informacji o wynikach badań oraz metodach badań,

-          informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Powiatową Stację,

-          zachowania tajemnicy informacji związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (wynikach badań),

-          dostępu do wyników badań na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.

2.        Do obowiązków pacjenta należy:

-          przestrzeganie regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji,

-          przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie Powiatowej Stacji,

-          przestrzeganie zasad higieny osobistej,

-          przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż.

3.        Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Powiatowej Stacji ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Dyrektora Powiatowej Stacji lub Rzecznika Praw Pacjenta.

4.        Dyrektor Powiatowej Stacji zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta poprzez umieszczenie jej w miejscu ogólnodostępnym.

 

Rozdział V

Organizacja wewnętrzna Powiatowej Stacji

 

§ 10

Powiatowa Stacja działa w oparciu o:

1)      zakład leczniczy prowadzone pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, w którego skład wchodzą komórki organizacyjne działalności leczniczej:

a)      Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego (symbol N), w skład którego wchodzą zlokalizowane w budynku przy ul. Kilińskiego 16:

-          Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (symbol N.NZ),

-          Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych (symbol N.HP),

-          Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi (symbol N.HK),

-          Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku oraz Higieny Dzieci i Młodzieży (symbol N.HŻ-HD),

          oraz zlokalizowana w budynku przy ul. Płockiej 45:

-          Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego (symbol N.EP).

b)      Oddział Laboratoryjny (symbol L), w skład którego wchodzą laboratoria zlokalizowane w budynku przy ul. Płockiej 45:

-          Laboratorium Badania Wody i Żywności (symbol L.WŻ),

-          Laboratorium Oceny Środowiska Pracy (symbol L.HP),

-          Laboratorium Epidemiologii (symbol L.EP),

c)    Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia (symbol OZ),

2)      komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:

a) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny (symbol E), w skład którego wchodzą:

-          Sekcja Ekonomiczna (symbol E.E),

-          Sekcja Administracyjna (symbol E.A).

b) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości (symbol J).

c) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji, Ocen i Analiz (symbol OS).

d) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych (symbol SP).

e) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych (symbol IN).

f) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontaktu z Mediami (symbol M).

g) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej (symbol OC).

h) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej (symbol BP).

i) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Księgowego (symbol GK).

j) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego (symbol RP).

 

Rozdział VI

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

i osób na samodzielnych stanowiskach pracy, podlegających bezpośrednio Dyrektorowi

 

§ 11

 

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oraz osób na stanowiskach pracy, bezpośrednio podlegających Dyrektorowi, należy w szczególności:

a)  wykonywanie zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

a.       sporządzenie planów pracy i sprawozdań z ich wykonania,

b.      gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii i innych dokumentów w zakresie działania komórki organizacyjnej, a w szczególności opracowywanie postanowień i decyzji wynikających z prowadzonego przez nie postępowania administracyjnego,

c.       rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,

d.      prowadzenie ewidencji i zbioru przepisów prawnych związanych z działalnością komórki organizacyjnej oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa,

e.       realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej,

f.       współdziałania w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowania, udostępniania materiałów i danych oraz prowadzenia wspólnych prac nad określonymi zadaniami,

g.      prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział pracowników komórki w szkoleniach zewnętrznych,

h.      doskonalenie systemu zarządzania jakością.

b) realizowanie zadań wynikających z Regulaminu kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

 

§ 12

 

Szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych:

 1. Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego

Zadaniem oddziału jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powsta­waniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych warunkami środowiska.

1.1.  Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

1.      uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2.      uzgodnienia w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko,

3.      wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko,

4.      opiniowanie warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć,

5.      uzgadnianie lub opiniowanie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

6.      kontrolowanie obiektów budowlanych będących w trakcie realizacji,

7.      uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych,

8.      nadzór nad pracą rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych realizowany w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów,

9.      wydawanie opinii o zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej – przedsięwzięć i inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,

10.  inicjowanie przedsięwzięć w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych oraz biologicznych na zdrowie ludzi.

1.2.  Sekcja Prewencji Chorób Zawodowych

 1. nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych,
 2. nadzór nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na substancje, preparaty, czynniki lub procesy o działaniu rakotwórczym lub mutagennym,
 3. nadzór nad realizacją wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składników preparatów lub w wyrobach,
 4. nadzór nad realizacją wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i detergentów,
 5. nadzór nad gospodarką substancjami, preparatami chemicznymi i substancjami uznanymi za prekursory narkotyków kategorii 2 i 3,
 6. nadzór nad realizacją ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w zakresie dotyczącym środków zastępczych,
 7. nadzór nad dokumentacją pracodawców pod kątem aktualności zaświadczeń lekarskich o zdolności do pracy zatrudnionych pracowników,
 8. sporządzanie opracowań dotyczących oceny stanu higieniczno-sanitarnego zakładów pracy,
 9. prowadzenie ewidencji zakładów pracy, w których wymagany jest nadzór nad warunkami środowiska pracy,
 10. prowadzenie postępowań wyjaśniających i przygotowywanie projektów decyzji, dotyczących chorób zawodowych i naruszenia wymagań higienicznych oraz zdro­wotnych w zakładach pracy,
 11. prowadzenie dokumentacji i statystyki zachorowań na choroby zawodowe,
 12. rejestrowanie i przetwarzanie danych dotyczących warunków pracy i zagrożeń związanych z chorobami zawodowymi,
 13. udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych na zdrowie pracowników oraz promowanie zdrowia w zakładach pracy,
 14. udział w akcjach ratowniczych wynikających z sytuacji awaryjnych połączonych ze skażeniem środowiska, w zakresie chemicznej identyfikacji substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

1.3. Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku oraz Higieny Dzieci i Młodzieży:

1.      nadzór nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunkami żywienia zbiorowego,

2.      nadzór nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami,

3.      nadzór nad jakością zdrowotną żywności,

4.      realizacja zadań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Produktach Niebezpiecznych RASFF i RAPEX,

5.      pobór próbek środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań w Zintegrowanym Systemie Badania Żywności,

6.      ocena jakości zdrowotnej próbek żywności krajowej i importowanej, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków,

7.      prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zatruć i zakażeń pokarmowych,

8.      przygotowanie projektów decyzji w związku ze stwierdzeniem naruszenia warunków higienicznych i zdrowotnych w obiektach produkcji i obrotu żywnością, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz warunkami żywienia zbiorowego,

9.      opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań w zakresie utrzymania stanu sanitarno-higienicznego zakładów produkcji i obrotu żywnością,

10.  prowadzenie teoretycznej jakościowej oceny jadłospisów w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego,

11.  wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych między Państwową Inspekcją Sanitarną, a Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi inspekcjami, organami i urzędami,

12.  wykonywanie prac problemowych zlecanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,

13.  uczestniczenie w działaniach szkoleniowych w celu upowszechniania wiedzy o zasadach ra­cjonalnego żywienia, promocji zdrowia, zachowania higieny i zapobiegania zatruciom pokarmowym,

14.  prowadzenie bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie higieny procesu naucza­nia i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

15.  przygotowanie decyzji związanych z naruszeniem przepisów w zakresie higieny procesów nauczania i wychowania w placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach i ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży,

16.  sporządzanie ocen, analiz i informacji o warunkach sanitarno-higienicznych i  zdrowotnych w placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach i ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży,

17.  uczestnictwo w pracach problemowych w dziedzinie higieny procesów nauczania i wychowania realizowanych na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego,

18.  współpraca na rzecz poprawy warunków w placówkach oświatowo-wychowawczych  z organami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami.

1.4. Sekcja Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi:

1.       sprawowanie nadzoru i monitorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wydawanie ocen o jakości wody  oraz informowanie organów samorządowych o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych,

2.      sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych oraz nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,

3.      sprawowanie nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach oraz jakością wody w basenach kąpielowych,

4.      prowadzenie systemu informatycznego monitoringu jakości sanitarnej wody wraz z rejestrami odstępstw i derogacji  oraz serwisu kąpieliskowego dla nadzorowanego terenu

5.      prowadzenie nadzoru nad jakością wody ciepłej w obiektach zamieszkania zbiorowego,

6.      pobieranie  próbek wody przeznaczonej do spożycia, w kąpieliskach i basenach kąpielowych oraz wody ciepłej  do badań laboratoryjnych,

7.      sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów użyteczności publicznej, podmiotów leczniczych i innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz nad  miejscami wypoczynku i rekreacji,

8.      sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonywanych ekshumacji,

9.      sprawowanie nadzoru nad środkami transportu, w tym komunikacji publicznej, środkami do przewozu chorych, zwłok i szczątków ludzkich,

10.  sprawowanie nadzoru nad postępowaniem z odpadami medycznymi,

11.  prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku naruszenia przepisów sanitarno-higienicznych w nadzorowanych obiektach  oraz nie spełnienia wymagań  higienicznych i zdrowotnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w kąpieliskach i basenach,

12.  wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie ekshumacji oraz opinii dotyczących sprowadzania zwłok i szczątków z obcego państwa,

13.  wydawanie opinii sanitarnych o pomieszczeniach i urządzeniach obiektów, w których udzielane są świadczenia zdrowotne oraz obiektów użyteczności publicznej,

14.  opiniowanie procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz  regulujących sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu,

15.  wydawanie opinii sanitarnych dotyczących organizowanych imprez masowych

16.  sporządzanie ocen, analiz, raportów i informacji o stanie sanitarnym obiektów użyteczności publicznej, podmiotów leczniczych, środków transportu oraz jakości wody przeznaczonej do spożycia, w kąpieliskach i basenach, 

17.  załatwianie interwencji oraz udzielanie informacji klientom w zakresie środowiska komunalnego,

18.  udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie obowiązujących przepisów prawnych określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące nadzorowanych obiektów,

19.  realizowanie zadań i prac problemowych w zakresie higieny środowiska na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,

20.  współpraca z innymi służbami, inspekcjami, organami samorządu terytorialnego w zakresie higieny środowiska oraz obiektów użyteczności publicznej.

1.5. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego

1.      prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie zwalczania zakażeń i  chorób zakaźnych u ludzi:

a. gromadzenie oraz weryfikacja danych epidemiologicznych dotyczących zakażeń i chorób zakaźnych,

b. monitorowanie schorzeń i zakażeń alarmowych oraz innych zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego (zagrożenie bioterroryzmem, chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną),

c. prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych,

d. dokonywanie analiz i ocen sytuacji epidemiologicznej powiatu poprzez interpretację danych o: zachorowaniach, zgonach, biologicznych czynnikach chorobotwórczych, stanie realizacji szczepień ochronnych oraz zakażeniach zakładowych,

e. współpraca z innymi inspekcjami, organami, urzędami w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych.

2.      nadzór nad realizacją szczepień ochronnych prowadzonych w ramach obowiązującego programu szczepień oraz właściwą gospodarką preparatami szczepionkowymi,

3.      nadzór nad  podmiotami leczniczymi w zakresie oceny przygotowania i realizacji procedur sanitarno-higienicznych mających na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń (higiena rąk personelu, dekontaminacja narzędzi, sprzętów, powierzchni),

4.      przygotowanie projektów decyzji w związku z naruszeniem przepisów w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

5.      wykonywanie prac problemowych zlecanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,

6.      prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych.

2. Oddział Laboratoryjny

Do zadań oddziału należy wykonywanie badań laboratoryjnych w zakre­sie niezbędnym dla właściwej realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, a w szczególności:

2.1.    Laboratorium Oceny Środowiska Pracy:

1.      wykonywanie badań/pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy w celu ochrony zdrowia, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych,

2.      prowadzenie badań/pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na etapie postępowań wyjaśniających dotyczących wydania decyzji w sprawie chorób zawodowych i naruszenia wymagań higienicznych oraz zdrowotnych w zakładach pracy,

3.      wykonywanie badań laboratoryjnych stężeń zanieczyszczeń chemicznych i pyłowych powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, w których podejrzewa się niewłaściwe zastosowanie materiałów budowlanych i wykończeniowych lub w których zanieczyszczenia chemiczne mogą pochodzić z innych źródeł, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia ludzi,

4.      badania fizyko-chemiczne dostarczonych próbek żywności, wody i powietrza wykonywane z wykorzystaniem aparatury do analizy instrumentalnej,

5.      udział w akcjach ratowniczych wynikających z sytuacji awaryjnych połączonych z uwolnieniem do środowiska wnętrz obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej lub pomieszczeń zakładów pracy, substancji mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zgodnie z zakresem wdrożonych metodyk badawczych.

2.2.    Laboratorium Badania Wody i Żywności:

1.      badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody w basenach kąpielowych i wody w kąpieliskach w ramach zintegrowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę, kąpieliskami i basenami kąpielowymi,

2.      badania żywności w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu w Zintegrowanym Systemie Badania Żywności (badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne próbek żywności krajowej i importowanej),

3.      badania mikrobiologiczne, związane z opracowywaniem ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych,

4.      ocena jakości zdrowotnej próbek środków spożywczych pobranych do badań w związku ze skargą konsumentów,

5.      badania hałasu w mieszkaniach i obiektach użyteczności publicznej w zakresie niezbędnym dla ochrony zdrowia ludzi.

2.3. Laboratorium Epidemiologii:

1. badania bakteriologiczne w materiale biologicznym,

2. badania skuteczności sterylizacji w podmiotach leczniczych,

3. przygotowywanie podłóż mikrobiologicznych dla wszystkich laboratoriów, w których wykonywane są badania mikrobiologiczne.

3.      Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia inicjuje, organizuje, prowadzi, koor­dynuje i nadzoruje działalność oświatowo-zdrowotną w dziedzinie zdrowia publicznego w celu kształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa.

 W szczególności:

 1. inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeń­stwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia, metody zapobiegania chorobom, kształtuje odpowiednie postawy i zachowa­nia prozdrowotne, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, pobudza aktywność spo­łeczną do działań na rzecz własnego zdrowia poprzez:

a.   określanie kierunków tematycznych,

b.  badanie poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich środo­wiskach,

c.   określanie środowisk i zasięgu ich oddziaływania,

d.  promowanie (propagowanie) programów prozdrowotnych,

e.   wdrażanie programów promujących zdrowie,

f.   ewaluację (ocenę) efektywności realizowanych przedsięwzięć zdrowotnych,

g.  wypracowywanie metod i form oddziaływania, w tym opracowywanie scenariuszy imprez, wystaw itp.,

h.  monitorowanie przedsięwzięć prozdrowotnych,

i.    poszukiwanie sojuszników do realizacji zadań,

j.    metodyczną pomoc dla  komórek  organizacyjnych  stacji  sanitarno-epidemiologicznych w realizacji zadań oświatowo-zdrowotnych, wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

k.  systematyczny rozwój bazy pomocy metodycznych i informacyjno-edukacyjnych.

 1. udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
 2. udziela merytorycznej pomocy innym placówkom promującym zdrowie,
 3. prowadzi wypożyczalnię pomocy naukowych, sprzętu, literatury, filmów i opracowań metodycznych oraz podejmuje zadania związane z tworzeniem pomocy dydaktycznych, filmowych, foto- i fonograficznych dla potrzeb oświaty zdrowotnej,
 4. wspiera samorządy, instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe we wdraża­niu i realizacji programów oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych,
 5. ocenia działalność oświatowo-zdrowotną prowadzoną przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazu, podmioty lecznicze, inne zakłady, instytucje i organizacje.

4.      Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

4.1. Sekcja Ekonomiczna:

1.      prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2.      prowadzenie księgowości syntetycznej, analitycznej i materiałowej,

3.      prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniami (lista płac), zasiłkami itp.,

4.      prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz obliczanie związanych z tym należności,

5.      prowadzenie gospodarki kasowej i spraw podatkowych oraz współpraca z bankami w tym zakresie,

6.      sporządzanie sprawozdań finansowych i ich analiz,

7.      przygotowanie materiałów informacyjnych dla Głównego Księgowego,

8.      rozliczanie kosztów delegacji służbowych.

4.2. Sekcja Administracyjna:

1.      prowadzenie zamówień publicznych i dokumentowanie postępowań o udzielenia zamówienia publicznego,

2.      zapewnienie prawidłowej działalności administracyjnej, gospodarczej i technicznej, obsługa kancelaryjna, prowadzenie składnicy akt,

3.      zaopatrywanie komórek organizacyjnych PSSE w aparaturę, sprzęt i materiały, zapewnienie zaopatrzenia w media oraz zakupy usług niezbędnych dla zapewnienia właściwej działalności PSSE,

4.      zapewnienie obsługi transportowej samochodami służbowymi,

5.      zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń, aparatury i nieruchomości,

6.      prowadzenie gospodarki magazynowej,

7.      zaopatrywanie pracowników w niezbędną odzież ochronną,

8.      utrzymywanie czystości obiektów i ich otoczenia,

9.      przeprowadzenie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń oraz planowanie i przeprowadzanie konserwacji, napraw i remontów,

10.  zapewnienie i organizowanie ochrony mienia PSSE,

11.  udzielanie pomocy komórkom organizacyjnym w zakresie wdrażania i funkcjonowania techniki i systemów informatycznych,

12.  prowadzenie nadzoru nad pracą sieci informatycznej i sprzętu informatycznego,

13.  techniczna obsługa strony internetowej i BIP.

5.  Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości:

 

1.    zarządzanie systemem jakości w Powiatowej Stacji,

2.   ocena istniejącego stanu systemu jakości,

3.   ustanowienie polityki jakości i celów dotyczących jakości,

4.   nadzorowanie programem wewnętrznego sterowania jakością badań,

5.   planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie systemu jakości,

6.   przygotowanie przeglądów systemu jakości,

7.   organizacja i zarządzanie programem auditów, planowanie i realizacja auditów wewnętrznych, prowadzenie zapisów dotyczących auditorów,

8.   inicjowanie i ocena działań korygujących po przeglądach systemu jakości, auditach wewnętrznych i zewnętrznych oraz wynikach kontroli jakości badań,

9.   nadzór nad dokumentacją systemową systemu jakości (księga jakości i procedury i instrukcje ogólne).

6.  Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji, Ocen i Analiz:

 

1.      sporządzanie planów pracy PSSE,

2.      zbieranie danych statystycznych, sporządzanie na ich podstawie analiz zbiorczych, sprawozdań i opracowań statystycznych,

3.      sporządzanie globalnych analiz i ocen na podstawie danych statystycznych i materiałów przekazywanych przez komórki organizacyjne Powiatowej Stacji,

4.      koordynacja pracy Powiatowej Stacji w zakresie wdrażania techniki komputerowej.

 

7.      Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych:

1.      prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy.

2.      prowadzenie akt osobowych, wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia,

3.      prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami pracowników (urlopy, zwolnienia od pracy, nagrody jubileuszowe),

4.      kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy,

5.      sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia,

6.      ewidencjonowanie urlopów oraz czasowej niezdolności do pracy,

7.      prowadzenie rejestru legitymacji służbowych i upoważnień do przeprowadzania kontroli,

8.      współpraca z sekcją ds. ekonomicznych w zakresie funduszu płac, premii i nagród,

9.      prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i specjalizacją pracowników,

10.  prowadzenie spraw związanych z podziałem funduszu socjalnego i współpraca z Komisją ds. Socjalnych.

 

8.      Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 2. prowadzenie wykazu osób dopuszczonych do informacji niejawnych,
 3. okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
 4. prowadzenie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 5. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

9.      Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kontaktu z Mediami:

 1. bieżąca i stała współpraca z lokalnymi środkami masowego przekazu (prasą, radiem, telewizją, portalami internetowymi),
 2. koordynowanie treści przekazywanych do publicznej informacji,
 3. przekazywanie lokalnym mediom informacji dotyczących działalności Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku,
 4. przegląd, analiza i archiwizacja publikacji i wycinków prasowych oraz treści internetowych związanych z pracą PSSE,
 5. współudział w aktualizacji strony internetowej PSSE.

 10.  Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej:

1.      organizowanie i prowadzenie plutonu laboratoryjnego OC,

2.      opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej,

3.      współpraca z odpowiednimi wydziałami organów samorządu terytorialnego w zakresie zadań dotyczących obrony cywilnej,

4.      udział w ćwiczeniach z zakresu obrony cywilnej,

5.      planowanie i realizowanie zaopatrzenia w środki i sprzęt,

6.      prowadzenie spraw osobowych w zakresie przewidzianym planem obrony cywilnej,

7.      udział w realizacji zadań związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych,

8.      nadzór nad przechowywaniem, konserwacją i rotacją sprzętu oraz materiałów obrony cywilnej,

9.      nadzór nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej i służbowej.

11.  Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej:

1.      przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

2.      bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,

3.      sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

4.      udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

5.      udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

6.      udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy,

7.      przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

8.      udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

9.      opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

10.  udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

11.  prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

12.  doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

13.  udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

14.  doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

15.  współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

16.  współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

17.  współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładową organizacją związkową przy:

a)      podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

b)      podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

18.  uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

19.  inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

20.  realizowanie funkcji kontrolnych i doradczych związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym Powiatowej Stacji.

12.  Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy:

1.      Kierowanie i nadzór nad stosowaniem określonych ustawą o rachunkowości i zasadami rachunkowości w sposób zapewniający:

a.       prawidłowość, terminowość oraz zgodność liczbową obowiązujących sprawozdań finansowo-księgowych,

b.      opracowanie analiz gospodarki finansowej.

2.      sporządzanie planów gospodarczych i finansowych oraz okresowa (kwartalna, roczna) analiza ich wykonania,

3.      dysponowanie środkami pieniężnymi i współpraca z bankami w tym zakresie,

4.      sprawowanie kontroli wewnętrznej dotyczącej:

a.       wydawania środków pieniężnych,

b.      obrotami pieniężnymi na rachunkach bankowych i operacjami finansowymi,

c.       realizacji płatności z tytułu zawartych umów,

d.      ściągania należności budżetowych.

5.      nadzór i kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) celem zapewnienia:

a.       prawidłowości i terminowości pobierania dochodów budżetowych,

b.      zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem,

c.       prawidłowości wykorzystania środków finansowych i dotacji.

6.      współpraca z Sekcją Ekonomiczną.

13. Samodzielne Stanowisko Pracy -  Radca Prawny:

1.      obsługa prawna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, karnego oraz w sprawach o wykroczenia,

2.      obsługa prawna Powiatowej Stacji jako podmiotu leczniczego w zakresie spraw majątkowych, organizacyjnych i prawnych włącznie z zastępstwem procesowym,     

3.      informowanie o przepisach prawnych i szkolenie pracowników w zakresie stosowanego przez nich prawa,

4.      przygotowywanie i składanie wniosków o ukaranie do sądów rejonowych oraz przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym.

 

§ 13

 

1.      Zakres indywidualnych obowiązków i czynności kierowników komórek organizacyjnych, pracowników bezpośrednio podlegających Dyrektorowi, Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego ustala Dyrektor.

2.      Szczegółowe prawa i obowiązki Głównego Księgowego i Radcy Prawnego określają odrębne przepisy.

3.      Zakres obowiązków i czynności pozostałych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni.

4.      Ogólny zakres czynności pracowników określa załącznik nr 2 do regulaminu.

5.      Szczegółowy zakres czynności pracowników określają karty kompetencyjne.

 

     Włocławek, dnia 28 grudnia 2012 r.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się