2019-11-07

Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej we Włocławku

Regulamin Organizacyjny

 

                             Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

we Włocławku

 

 

Rozdział I

 

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku zwany dalej „Regulaminem” określa organizację wewnętrzną oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, zwanej dalej „Powiatową Stacją”.

 2. Komórką organizacyjną Powiatowej Stacji jest oddział, sekcja lub stanowisko pracy podlegające bezpośrednio Dyrektorowi.
 3. Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. Powiatowa Stacja zlokalizowana jest we Włocławku: przy ul. Kilińskiego 16
  i Płockiej 45.

 

Rozdział II

 

Sposób kierowania Powiatową Stacją

 

§ 2

 1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  we Włocławku, będący Dyrektorem Powiatowej Stacji, zwany dalej Dyrektorem.

 2. W czasie nieobecności Dyrektora, działalnością Powiatowej Stacji kieruje Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku będący jednocześnie Zastępcą Dyrektora Powiatowej Stacji, zwany dalej Zastępcą Dyrektora lub osoba pisemnie upoważniona przez Dyrektora.

 

 

§ 3

 1. Zadania iszczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ich strukturę wewnętrzną określa Dyrektor.
 2. Pracą oddziału, sekcji kierują ich kierownicy lub osoby wyznaczone przez Dyrektora.
 3. Kierownicy oddziałów oraz pracownicy zajmujący stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
 4. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jej pracą kieruje wyznaczony pracownik tej komórki.
 5. W oddziałach funkcjonują sekcje.
 6. W Powiatowej Stacji funkcjonuje system zarządzania jakością opisany w procedurach ogólnych. System zarządzania jakością spełnia wymagania norm: PN-EN ISO/IEC 17025:2018-2 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych
  i wzorcujących” oraz PN-EN ISO/IEC 17020:2012 „Ocena zgodności Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję”.
 7. Nadzór nad jakością pracy komórek organizacyjnych objętych systemem zarządzania jakością sprawuje pracownik zatrudniony na Stanowisku Pracy Głównego Specjalisty
  ds. Systemu Jakości, zwany dalej Specjalistą ds. Systemu Jakości. W komórkach organizacyjnych funkcje kierowników ds. systemu jakości oraz kierowników
  ds. technicznych sprawują w systemie zarządzania jakością osoby zatrudnione
  na stanowisku kierownika sekcji lub osoby upoważnione.
 8. Dyrektor może powoływać do realizacji zadań bieżących i problemowych zespoły realizacyjne, składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych
  i wyznaczyć koordynatora ich pracy.
 9. Do realizacji szczególnie istotnych zagadnień tematycznych Dyrektor może wyznaczać
  i upoważniać pracowników Powiatowej Stacji.

 

§ 4

 1. Zastępca Dyrektora nadzoruje pracę Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego.
 2. Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego kieruje pracą tego Oddziału.
 3. Główny Księgowy nadzoruje działalność ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji.

 

§ 5

 1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.
 2. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu
  z organizacjami związkowymi, w granicach określonych obowiązującymi przepisami.

 

§ 6

 1. Powiatowa Stacja prowadzi niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określoną w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług w zakresie: badań laboratoryjnych materiału biologicznego, żywności, wody, środowiska pracy, chemicznych zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach na pobyt ludzi.
 2. Za badania laboratoryjne wykonywane w ramach świadczenia usług pobiera się opłaty.
 3. Wysokość opłat za badania laboratoryjne wykonywane w ramach świadczenia usług ustalana jest w oparciu o aktualne rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i określana w cenniku zatwierdzonym przez Dyrektora.

 

Rozdział III

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Powiatowej Stacji

 

§ 7

 1. Powiatowa Stacja organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu badań laboratoryjnych materiału biologicznego w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. Przyjmowanie materiału do badań i wydawanie wyników badań odbywa się zarówno osobiście jak i przez osoby upoważnione w wyznaczonych terminach.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie lub odpłatnie na zasadach określonych
  w odrębnych przepisach.

 

Warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia prawidłowości udzielania świadczeń

 

§ 8

 1. Powiatowa Stacja prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną (wyniki badań) osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
 2. Powiatowa Stacja udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a w razie śmierci pacjenta – osobie upoważnionej do uzyskania informacji w przypadku zgonu.
 3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności
  i ochrony danych osobowych.
 4. Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłatę w wysokości wyliczonej
  na podstawie odrębnych przepisów; wysokość opłaty reguluje zarządzenie Dyrektora.

 

Rozdział IV

Prawa Pacjenta

 

§ 9

 1. Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w Powiatowej Stacji ma prawo do:
  • świadczenia usług odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej (laboratoryjnej),
  • uzyskiwania przystępnej informacji o wynikach badań oraz metodach badań,
  • informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych realizowanych przez Powiatową Stację,
  • zachowania tajemnicy informacji związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (wynikach badań),
  • dostępu do wyników badań na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.
 2. Do obowiązków pacjenta należy:
  • przestrzeganie regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji,
  • przestrzeganie zakazu palenia tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz spożywania alkoholu na terenie Powiatowej Stacji,
  • przestrzeganie zasad higieny osobistej,
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ppoż.
 3. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w Powiatowej Stacji ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi
  do Dyrektora Powiatowej Stacji lub Rzecznika Praw Pacjenta.
 4. Dyrektor Powiatowej Stacji zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta poprzez umieszczenie jej w miejscu ogólnodostępnym.

 

Rozdział V

Organizacja wewnętrzna Powiatowej Stacji

 

 

§ 10

1. Powiatowa Stacja działa w oparciu o:

 1. zakład leczniczy prowadzony pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
  w którego skład wchodzą komórki organizacyjne działalności leczniczej:

    a) Oddział Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki                 Zdrowotnej, w skład którego wchodzą:

 • Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,

 • Sekcja Nadzoru Nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy,
 • Sekcja Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności i Żywienia
 • Sekcja Higieny Środowiska,
 • Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego,
 • Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,
 • Sekcja Profilaktyki Zdrowotnej.

      b) Oddział Laboratoryjny, w skład którego wchodzą sekcje:

 • Sekcja Badań Mikrobiologicznych,
 • Sekcja Badań Fizykochemicznych,

      c) Stanowisko Pracy Główny Specjalista ds. Systemu Jakości.

      2. komórka organizacyjna oraz stanowiska pracy działalności pozamedycznej:

 1. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:
  • Sekcja Ekonomiczna,
  • Sekcja Administracyjna;
 2. Stanowisko Pracy Główny Księgowy,
 3. Stanowisko Pracy Radca Prawny,
 4. Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych,
 5. Stanowisko Pracy ds. Organizacji, Ocen i Analiz,
 6. Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
 7. Stanowisko ds. Kontaktu z Mediami,
 8. Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej,
 9. Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej,
 10. Stanowisko Pracy Inspektor Ochrony Danych.

 

2. Komórki organizacyjne wchodzące w skład Powiatowej Stacji używają doznakowania akt następujących symboli:

 • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (symbol PIS)
 • Oddział Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej (symbol N)
 • Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego (symbol NNZ)
 • Sekcja Nadzoru Nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy (symbol NCP)
 • Sekcja Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności i Żywienia (symbol NHŻ)
 • Sekcja Higieny Środowiska (symbol NHŚ)
 • Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego (symbol NEP)
 • Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży (symbol NHD)
 • Sekcja Profilaktyki Zdrowotnej (symbol NPZ)
 • Oddział Laboratoryjny (symbol L)
 • Sekcja Badań Mikrobiologicznych (symbol LM)
 • Sekcja Badań Fizykochemicznych (symbol LF)
 • Stanowisko Pracy Główny Specjalista ds. Systemu Jakości (symbol J)
 • Oddział Ekonomiczny i Administracyjny (symbol E)
 • Sekcja Ekonomiczna (symbol EE)
 • Sekcja Administracyjna (symbol EA)
 • Stanowisko Pracy Główny Księgowy (symbol GK)
 • Stanowisko Pracy Radca Prawny (symbol PR)
 • Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych (symbol SP)
 • Stanowisko Pracy ds. Organizacji, Ocen i Analiz (symbol OS)
 • Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych (symbol IN)
 • Stanowisko ds. Kontaktu z Mediami (symbol KM)
 • Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej (symbol OC)
 • Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej (symbol BP)
 • Stanowisko Pracy Inspektor Ochrony Danych (symbol IOD).

 

Rozdział VI

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

i osób na samodzielnych stanowiskach pracy, podlegających bezpośrednio Dyrektorowi

 

 

§ 11

Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych, należy w szczególności:

a)  wykonywanie zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wynikających z ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej:

 1. sporządzenie planów pracy i sprawozdań z ich realizacji,
 2. sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”;
 3. gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii, wystąpień i innych dokumentów w zakresie działania komórki organizacyjnej, a w szczególności opracowywanie postanowień i decyzji wynikających z prowadzonego przez nie postępowania administracyjnego,
 4. rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,
 5. monitorowanie zmian obowiązującego prawa,
 6. realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, oraz Wojewody Kujawsko-Pomorskiego,
 7. współdziałanie w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowanie, udostępnianie materiałów i danych oraz prowadzenie wspólnych prac nad określonymi zadaniami,
 8. zapewnienie ochrony przed nieuprawnionym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją, zniszczeniem, ujawnieniem lub pozyskaniem danych,
 9. prowadzenie szkoleń wewnętrznych i udział pracowników w szkoleniach zewnętrznych,
 10. doskonalenie systemu zarządzania jakością.

b) realizowanie zadań wynikających z Regulaminu kontroli zarządczej w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku.

 

§ 12

Szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych:

 1.Oddział Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej

 

Zadaniem Oddziału Nadzoru Sanitarnego i Profilaktyki Zdrowotnej jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powsta­waniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych warunkami środowiska.

1.1 Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego:

 1. opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
  w trybie przewidzianym w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 2. uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,
 3. wydawanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w trybie przewidzianym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 4. opiniowanie warunków do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  dla planowanych przedsięwzięć,
 5. uzgadnianie lub opiniowanie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,
 6. kontrolowanie obiektów budowlanych będących w trakcie budowy,
 7. uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych,
 8. wydawanie opinii o zgodności z warunkami sanitarnymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej – przedsięwzięć i inwestycji, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

1.2 Sekcja Nadzoru Nad Chemikaliami i Środowiskiem Pracy:

 1. nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a w szczególności
  w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych,
 2. nadzór nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na substancje chemiczne, ich mieszaniny, czynniki lub procesy o działaniu rakotwórczym
  lub mutagennym,
 3. nadzór nad realizacją wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu substancji chemicznych w ich postaci własnej, jako składników preparatów lub w wyrobach,
 4. nadzór nad realizacją wymogów w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych stosowanych w produktach biobójczych oraz detergentów,
 5. nadzór nad gospodarką substancjami, mieszaninami chemicznymi i substancjami uznanymi za prekursory narkotyków kategorii 2 i 3,
 6. prowadzenie postępowań w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu
  i wytwarzania środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych,
 7. prowadzenie spraw związanych z wprowadzaniem do obrotu i stosowaniem
  w działalności zawodowej produktów kosmetycznych,
 8. podejmowanie działań w ramach sytemu RAPEX dotyczących produktów kosmetycznych,
 9. nadzór nad dokumentacją pracodawców pod kątem aktualności orzeczeń lekarskich
  o zdolności do pracy zatrudnionych pracowników,
 10. sporządzanie opracowań dotyczących oceny stanu higieniczno-sanitarnego zakładów pracy,
 11. prowadzenie ewidencji zakładów pracy, w których wymagany jest nadzór nad warunkami środowiska pracy,
 12. prowadzenie postępowań wyjaśniających i przygotowywanie projektów decyzji, dotyczących chorób zawodowych i naruszenia wymagań higienicznych oraz
  zdro­wotnych w zakładach pracy,
 13. prowadzenie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego
  w administracji,
 14. prowadzenie dokumentacji i statystyki chorób zawodowych,
 15. rejestrowanie i przetwarzanie danych dotyczących warunków pracy i zagrożeń związanych z chorobami zawodowymi,
 16. udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych, biologicznych na zdrowie pracowników oraz promowanie zdrowia w zakładach pracy,
 17. udział w akcjach ratowniczych wynikających z sytuacji awaryjnych połączonych ze skażeniem środowiska, w zakresie chemicznej identyfikacji substancji stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

1.3. Sekcja Nadzoru nad Bezpieczeństwem Żywności i Żywienia:

 1. nadzór nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunkami żywienia zbiorowego,
 2. nadzór nad warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością,
 3. nadzór nad jakością zdrowotną żywności,
 4. realizacja zadań w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach RASFF i systemu AAC,
 5. pobór próbek środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań w Zintegrowanym Systemie Badania Żywności,
 6. ocena jakości zdrowotnej próbek żywności krajowej i importowanej, materiałów              i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
 7. dokonywanie oceny poprawności znakowania suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności wzbogacanej,
 8. prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zatruć i zakażeń pokarmowych,
 9. prowadzenie bazy danych obiektów (system bezpieczeństwa żywności SBŻ II), będących pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
 10. opracowywanie danych do raportów rocznych ze zintegrowanego wieloletniego planu kontroli dla Polski – MANCP,
 11. realizowanie zagadnień związanych z misjami Dyrektoriatu SANTE F Komisji Europejskiej,
 12. przygotowanie projektów decyzji w związku ze stwierdzeniem naruszenia warunków higienicznych i zdrowotnych w obiektach produkcji i obrotu żywnością, materiałami
  i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz warunkami żywienia zbiorowego,
 13. prowadzenie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego
  w administracji,
 14. opracowywanie analiz, ocen i sprawozdań w zakresie utrzymania stanu sanitarno-higienicznego zakładów produkcji i obrotu żywnością,
 15. dokonywanie teoretycznej jakościowej oceny jadłospisów w zakładach żywienia zbiorowego typu zamkniętego
 16. prowadzenie działań informacyjnych dotyczących zasad racjonalnego żywienia
  i zapobiegania zatruciom pokarmowym, we współpracy z Sekcją Profilaktyki Zdrowotnej,
 17. wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych między Państwową Inspekcją Sanitarną, a Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi inspekcjami, organami
  i urzędami,
 18. wykonywanie prac problemowych zlecanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

1.4. Sekcja Higieny Środowiska:

 1.  sprawowanie nadzoru i monitorowanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wydawanie ocen o jakości wody  oraz informowanie organów samorządowych o jakości wody w nadzorowanych urządzeniach wodociągowych,
 2. sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów i urządzeń wodociągowych oraz nad materiałami i wyrobami stosowanymi w procesach uzdatniania i dystrybucji wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
 3. sprawowanie nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach, miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz jakością wody na pływalniach,
 4. prowadzenie systemu informatycznego monitoringu jakości wody (BDWE) oraz serwisu kąpieliskowego dla nadzorowanego terenu,
 5. prowadzenie nadzoru nad jakością wody ciepłej w obiektach użyteczności publicznej,
 6. pobieranie  próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w kąpieliskach, miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, na pływalniach oraz wody ciepłej  do badań laboratoryjnych,
 7. sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów użyteczności publicznej, podmiotów leczniczych oraz miejsc wypoczynku i rekreacji,
 8. sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wykonywanych ekshumacji,
 9. sprawowanie nadzoru nad środkami transportu, w tym komunikacji publicznej, środkami do przewozu chorych, zwłok i szczątków ludzkich,
 10. sprawowanie nadzoru nad postępowaniem z odpadami medycznymi,
 11. prowadzenie postępowania administracyjnego w przypadku naruszenia przepisów sanitarno-higienicznych w nadzorowanych obiektach  oraz nie spełnienia wymagań  higienicznych i zdrowotnych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
  w kąpieliskach, miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz na pływalniach,
 12. wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie ekshumacji, wywóz zwłok lub szczątków ludzkich poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz opinii dotyczących sprowadzania zwłok i szczątków z obcego państwa,
 13. nadzór nad stosowaniem procedur zapewniających ochronę przed zakażeniami
  i chorobami zakaźnymi oraz  regulujących sposób postępowania przy wykonywaniu czynności, w trakcie których dochodzi do naruszenia ciągłości tkanek ludzkich
  w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych i tatuażu,
 14. wydawanie opinii sanitarnych dotyczących organizowanych imprez masowych,
 15. prowadzenie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego
  w administracji,
 16. sporządzanie ocen, analiz, raportów i informacji o stanie sanitarnym obiektów użyteczności publicznej, podmiotów leczniczych, środków transportu oraz jakości wody przeznaczonej do spożycia, w kąpieliskach, miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli i na pływalniach, 
 17. załatwianie interwencji oraz udzielanie informacji klientom w zakresie środowiska komunalnego,
 18. udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie obowiązujących przepisów prawnych określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące nadzorowanych obiektów,
 19. realizowanie zadań i prac problemowych w zakresie higieny środowiska na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy,
 20. współpraca z innymi służbami, inspekcjami, organami samorządu terytorialnego
  w zakresie nadzoru nad warunkami higieny środowiska.

1.5. Sekcja Nadzoru Przeciwepidemicznego:

 1. prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie zwalczania zakażeń i  chorób zakaźnych u ludzi:

a. gromadzenie oraz weryfikacja danych epidemiologicznych dotyczących zakażeń
i chorób zakaźnych,

b. monitorowanie schorzeń i zakażeń alarmowych oraz innych zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego (zagrożenie bioterroryzmem, chorobą zakaźną szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną),

c. prowadzenie dochodzeń epidemiologicznych, opracowywanie ognisk epidemicznych oraz podejmowanie działań przeciwepidemicznych,

d. dokonywanie analiz i ocen sytuacji epidemiologicznej powiatu poprzez interpretację danych o: zachorowaniach, zgonach, biologicznych czynnikach chorobotwórczych, stanie realizacji szczepień ochronnych oraz zakażeniach zakładowych,

e. współpraca z innymi inspekcjami, organami, urzędami, organami samorządu terytorialnego w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych;

 1. nadzór nad realizacją szczepień ochronnych prowadzonych w ramach obowiązującego Programu Szczepień Ochronnych oraz właściwą gospodarką preparatami szczepionkowymi; sporządzanie analiz i raportów ze stanu zaszczepienia populacji podlegającej szczepieniom ochronnym oraz występowania odczynów poszczepiennych,
 2. nadzór nad  podmiotami leczniczymi w zakresie oceny przygotowania i realizacji procedur sanitarno-higienicznych mających na celu zapobieganie szerzeniu się zakażeń (higiena rąk personelu, dekontaminacja narzędzi, sprzętów, powierzchni),
 3. przygotowanie projektów decyzji w związku z naruszeniem przepisów w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 4. prowadzenie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego
  w administracji,
 5. koordynowanie działań w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia publicznego,
 6. wykonywanie prac problemowych zlecanych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,
 7. prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w zakresie profilaktyki i zwalczania chorób zakaźnych.

1.6 Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży:

 1. prowadzenie bieżącego nadzoru sanitarnego w zakresie higieny pomieszczeń
  i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży,
 2. kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieny procesu
  naucza­nia,
 3. przygotowanie decyzji w postępowaniach dotyczących naruszenia przepisów
  w zakresie utrzymania higieny w placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach i placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży,
 4. prowadzenie postępowania administracyjnego i postępowania egzekucyjnego
  w administracji,
 5. sporządzanie ocen, analiz i informacji o warunkach sanitarno-higienicznych
  i  zdrowotnych w placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach i placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży,
 6. uczestnictwo w pracach problemowych w dziedzinie higieny procesów nauczania
  i wychowania realizowanych na polecenie Głównego Inspektora Sanitarnego,
 7. współpraca na rzecz poprawy warunków w placówkach oświatowo-wychowawczych  z organami samorządu terytorialnego i innymi instytucjami.

1.7 Sekcja Profilaktyki Zdrowotnej:

 1. inicjowanie i wytyczanie kierunków działalności oświatowo-zdrowotnej, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom, kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań prozdrowotnych, pobudzanie aktywności spo­łecznej do działań na rzecz własnego zdrowia poprzez:
  1. badanie poziomu wiedzy i zachowań zdrowotnych populacji ludzkich w ich
   środo­wiskach,
  2. określanie środowisk i zasięgu ich oddziaływania,
  3. promowanie (propagowanie) programów prozdrowotnych,
  4. wdrażanie programów promujących zdrowie,
  5. ewaluację (ocenę) efektywności realizowanych przedsięwzięć zdrowotnych,
  6. wypracowywanie metod i form oddziaływania, w tym opracowywanie scenariuszy imprez, wystaw itp.,
  7. monitorowanie przedsięwzięć prozdrowotnych,
  8. poszukiwanie sojuszników do realizacji zadań,
  9. metodyczną pomoc dla komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji,
  10. systematyczny rozwój bazy pomocy metodycznych i informacyjno-edukacyjnych.
 2. udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
 3. udzielanie merytorycznej pomocy innym placówkom promującym zdrowie,
 4. wspieranie samorządów, instytucji, organizacji pozarządowych we wdraża­niu
  i realizacji programów oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych,
 5. ocenianie działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez szkoły i inne placówki oświatowo-wychowawcze, szkoły wyższe oraz środki masowego przekazu, podmioty lecznicze, inne zakłady, instytucje i organizacje,
 6. prowadzenie poradnictwa grzybowego,
 7. współdziałanie w aktualizacji strony internetowej Powiatowej Stacji.

 

2. Oddział Laboratoryjny

Do zadań oddziału należy wykonywanie badań laboratoryjnych w zakre­sie niezbędnym dla właściwej realizacji zadań Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                     we Włocławku, a w szczególności:

 1. Sekcja Badań Mikrobiologicznych:

 

1.  wykonywanie badań bakteriologicznych w materiale biologicznym,

2.  wykonywanie badań skuteczności sterylizacji w podmiotach leczniczych,

3. wykonywanie badań mikrobiologicznych jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody na pływalniach, wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, wody ciepłej w ramach zintegrowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody,

 1. wykonywanie badań mikrobiologicznych żywności w ramach urzędowej kontroli żywności i monitoringu w Zintegrowanym Systemie Badania Żywności,
 2. ocena jakości zdrowotnej próbek środków spożywczych pobranych do badań w związku z interwencjami konsumentów,
 3. przygotowywanie podłoży mikrobiologicznych.
 4. Sekcja Badań Fizykochemicznych:
  1. wykonywanie badań fizykochemicznych wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, wody na pływalniach, wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w ramach zintegrowanego nadzoru sanitarnego nad jakością wody oraz nad obiektami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę, kąpieliskami, miejscami okazjonalnie wykorzystywanymi do kąpieli  i pływalniami,
  2. wykonywanie badań fizykochemicznych żywności,
  3. wykonywanie badań/pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia
   na stanowiskach pracy w celu ochrony zdrowia, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych,
  4. prowadzenie badań/pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na etapie postępowań wyjaśniających dotyczących wydania decyzji w sprawie chorób zawodowych i naruszenia wymagań higienicznych oraz zdrowotnych w zakładach pracy,
  5. wykonywanie badań laboratoryjnych stężeń zanieczyszczeń chemicznych powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych i obiektach użyteczności publicznej, w których podejrzewa się niewłaściwe zastosowanie materiałów budowlanych
   i  wykończeniowych lub w których zanieczyszczenia chemiczne mogą pochodzić z innych źródeł, stanowiąc zagrożenie dla zdrowia ludzi.

3. Stanowisko Pracy Główny Specjalista ds. Systemu Jakości:

 

 1. zarządzanie systemem jakości w Powiatowej Stacji,
 2. ocena istniejącego stanu systemu jakości,
 3. ustanowienie polityki jakości i celów dotyczących jakości,
 4. nadzorowanie programem wewnętrznego sterowania jakością badań,
 5. planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie systemu jakości,
 6. przygotowanie przeglądów systemu jakości,
  1. organizacja i zarządzanie programem auditów, planowanie i realizacja auditów wewnętrznych, prowadzenie zapisów dotyczących auditorów,
  2. inicjowanie i ocena działań korygujących po przeglądach systemu jakości, auditach wewnętrznych i zewnętrznych oraz wynikach kontroli jakości badań,
  3. nadzór nad dokumentacją systemową systemu jakości (księga jakości nadzoru, procedury i instrukcje ogólne).

4. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny

4.1. Sekcja Ekonomiczna:

 1. prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. prowadzenie księgowości syntetycznej, analitycznej i materiałowej,
 3. prowadzenie spraw związanych z wynagrodzeniami (listy płac) i rozliczanie ich
  z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym,
 4. ewidencja podatku od towarów i usług i rozliczanie z Urzędem Skarbowym,
 5. prowadzenie gospodarki kasowej i spraw podatkowych oraz współpraca
  z bankami w tym zakresie,
 6. sporządzanie sprawozdań finansowych i ich analiz,
 7. przygotowanie materiałów informacyjnych dla Głównego Księgowego,
 8. rozliczanie kosztów delegacji służbowych,
 9. prowadzenie archiwum zakładowego.

 

 

4.2. Sekcja Administracyjna:

 1. prowadzenie zamówień publicznych i dokumentowanie postępowań o udzielenia zamówienia publicznego,
 2. zapewnienie prawidłowej działalności administracyjnej, gospodarczej                     i technicznej, obsługa kancelaryjna,
 3. zaopatrywanie komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji w aparaturę, sprzęt
  i materiały, zapewnienie zaopatrzenia w media oraz zakupy usług niezbędnych dla zapewnienia właściwej działalności Powiatowej Stacji,
 4. zapewnienie obsługi transportowej samochodami służbowymi,
 5. zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji urządzeń, aparatury                i nieruchomości,
 6. prowadzenie gospodarki magazynowej,
 7. zaopatrywanie pracowników w niezbędną odzież ochronną,
 8. utrzymywanie czystości obiektów i ich otoczenia,
 9. przeprowadzenie okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń oraz planowanie i przeprowadzanie konserwacji, napraw i remontów,
 10. zapewnienie i organizowanie ochrony mienia Powiatowej Stacji,
 11. udzielanie pomocy komórkom organizacyjnym w zakresie wdrażania
  i funkcjonowania techniki i systemów informatycznych,
 12. prowadzenie nadzoru nad pracą sieci informatycznej i sprzętu informatycznego,
 13. koordynacja pracy Powiatowej Stacji w zakresie wdrażania techniki komputerowej.
 14. techniczna obsługa strony internetowej i BIP.
 15. Stanowisko Pracy Główny Księgowy:
  1. Kierowanie i nadzór nad stosowaniem określonych ustawą o rachunkowości
   i zasadami rachunkowości w sposób zapewniający:
   1. prawidłowość, terminowość oraz zgodność liczbową obowiązujących sprawozdań finansowo-księgowych,
   2. opracowanie analiz gospodarki finansowej.
 16. sporządzanie planów finansowych oraz okresowa (kwartalna, roczna) analiza ich wykonania,
 17. dysponowanie środkami pieniężnymi i współpraca z bankami w tym zakresie,
 18. sprawowanie kontroli wewnętrznej dotyczącej:
  • wydawania środków pieniężnych,
  • obrotami pieniężnymi na rachunkach bankowych i operacjami finansowymi,
  • realizacji płatności z tytułu zawartych umów,
  • egzekwowania należności budżetowych.
 19. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych celem zapewnienia:
  • prawidłowości i terminowości pobierania dochodów budżetowych,
  • zgodności wydatków z planowanym przeznaczeniem,
  • prawidłowości wykorzystania środków finansowych i dotacji.
 20. współpraca oraz kontrola prawidłowości realizowania zadań przez Sekcję Ekonomiczną.

6.Stanowisko Pracy Radca Prawny:

 1. obsługa prawna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie postępowania administracyjnego, egzekucyjnego, karnego oraz w sprawach                   o wykroczenia,
 2. obsługa prawna Powiatowej Stacji jako podmiotu leczniczego w zakresie spraw majątkowych, organizacyjnych i prawnych włącznie z zastępstwem procesowym,      
 3. informowanie o przepisach prawnych i szkolenie pracowników w zakresie stosowanego przez nich prawa,
 4. przygotowywanie i składanie wniosków o ukaranie do sądów rejonowych oraz przygotowywanie spraw związanych z wszczynaniem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenia i popierania oskarżenia w postępowaniu uproszczonym.

 7.Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych:

 1. prowadzenie spraw związanych ze stosunkiem pracy,
 2. prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, wydawanie zaświadczeń dotyczących zatrudnienia,
 3. prowadzenie spraw związanych z uprawnieniami pracowników (urlopy, zwolnienia
  od pracy, nagrody jubileuszowe i in.),
 4. kontrolowanie przestrzegania dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 5. sporządzanie sprawozdawczości dotyczącej zatrudnienia,
 6. prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 7. ewidencjonowanie urlopów oraz czasowej niezdolności do pracy,
 8. prowadzenie rejestru legitymacji służbowych, upoważnień do przeprowadzania kontroli, upoważnień do nakładania grzywien w formie mandatu karnego oraz innych upoważnień,
 9. współpraca z Sekcją Ekonomiczną w zakresie funduszu płac, premii i nagród,
 10. prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i specjalizacją pracowników,
 11. prowadzenie spraw związanych z podziałem funduszu socjalnego i współpraca z komisją ds. socjalnych.

8.Stanowisko Pracy ds. Organizacji, Ocen i Analiz:

 

 1. sporządzanie planów pracy Powiatowej Stacji,
 2. zbieranie danych statystycznych, sporządzanie na ich podstawie analiz zbiorczych, sprawozdań i opracowań statystycznych,
 3. sporządzanie zbiorczych analiz i ocen na podstawie danych statystycznych i materiałów przekazywanych przez komórki organizacyjne Powiatowej Stacji,
 4. przygotowywanie informacji o stanie sanitarnym miasta Włocławka i powiatu włocławskiego na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne,
 5. prowadzenie spraw dotyczących załatwiania skarg i wniosków, sporządzanie sprawozdań w tym zakresie.

 

9.Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
 2. prowadzenie wykazu osób dopuszczonych do informacji niejawnych,
 3. okresowa kontrola ewidencji materiałów i obiegu dokumentów niejawnych,
 4. prowadzenie działań zmierzających do wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów
  o ochronie informacji niejawnych,
 5. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

10.Stanowisko ds. Kontaktu z Mediami:

 1. bieżąca i stała współpraca z lokalnymi środkami masowego przekazu (prasą, radiem, telewizją, portalami internetowymi),
 2. koordynowanie treści przekazywanych do publicznej informacji,
 3. przekazywanie lokalnym mediom informacji dotyczących działalności Powiatowej Stacji,
 4. przegląd, analiza i archiwizacja publikacji i wycinków prasowych oraz treści internetowych związanych z pracą Powiatowej Stacji,
 5. współpraca z rzecznikiem prasowym Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy,
 6. współudział w aktualizacji strony internetowej Powiatowej Stacji.

11. Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej:

 1. opracowywanie i aktualizacja planu obrony cywilnej,
 2. współpraca z odpowiednimi wydziałami organów samorządu terytorialnego w zakresie zadań dotyczących obrony cywilnej,
 3. organizowanie i prowadzenie plutonu laboratoryjnego OC,
 4. udział w ćwiczeniach z zakresu obrony cywilnej,
 5. planowanie i realizowanie zaopatrzenia w środki i sprzęt,
 6. prowadzenie spraw osobowych w zakresie przewidzianym planem obrony cywilnej,
 7. udział w realizacji zadań związanych z wystąpieniem sytuacji kryzysowych i klęsk żywiołowych,
 8. nadzór nad przechowywaniem, konserwacją i rotacją sprzętu oraz materiałów obrony cywilnej.

12.  Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej:

 1. przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 2. bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz
  z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
 3. sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia
  i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
 4. udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach
  i dokumentacji,
 6. udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części użytkowanych przez Powiatową Stację,
  w których przewiduje się pomieszczenia pracy,
 7. przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
 8. udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 9. opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
 10. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz
  w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 11. prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 12. doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 13. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
 14. doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 15. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
 16. współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
 17. współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładową organizacją związkową przy:
  1. podejmowaniu przez nią działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
  2. podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
 18. uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 19. inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
 20. realizowanie funkcji kontrolnych i doradczych związanych z zabezpieczeniem przeciwpożarowym Powiatowej Stacji.

13.Stanowisko Pracy Inspektor Ochrony Danych:

 1. informowanie i doradzanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu, jak również ich pracownikom, w zakresie ich obowiązków wynikających z przepisów prawa o ochronie danych,
 2. monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych w Powiatowej Stacji
  ze wszystkimi przepisami prawa dotyczącego ochrony danych, w tym wykonywanie audytów,
 3. prowadzenie działań podnoszących świadomość, a także organizowanie szkoleń          dla personelu zajmującego się przetwarzaniem danych,
 4. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób fizycznych składających wnioski           i żądania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych i wykonywania ich praw,
 5. Współpraca z organami ochrony danych i pełnienie funkcji punktu kontaktowego       dla organów nadzorczych ochrony danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem.

 

§ 13

 1. Zakres indywidualnych obowiązków i czynności kierowników komórek organizacyjnych, pracowników bezpośrednio podlegających Dyrektorowi, Zastępcy Dyrektora oraz Głównego Księgowego ustala Dyrektor.
 2. Szczegółowe prawa i obowiązki Głównego Księgowego i Radcy Prawnego określają odrębne przepisy.
 3. Zakres obowiązków i czynności pozostałych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni.
 4. Szczegółowy zakres obowiązków i czynności pracownika zawarty jest w karcie kompetencyjnej pracownika, zatwierdzanej przez Dyrektora.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..