2020-09-24

Deklaracja dostępności

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej pssewloclawek.bip.gov.pl.

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

- brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,

- brak poprawnego wyświetlania elementów po zmianie orientacji wyświetlania strony,

- brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,

- elementy formularzy nie posiadają funkcji usuwania ewidentnych błędów oraz nie informują jednoznacznie o przyczynach i sposobie ich usunięcia,

- brak informacji o automatycznym czyszczeniu pól w formularzach po popełnieniu błędu przy ich wypełnianiu.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Kamil Sznabel, k.sznabel@pssewloclawek.pl.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. PSSE we Włocławku zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, PSSE we Włocławku niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 dni robocze od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe PSSE we Włocławku może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Procedura składania skarg i wniosków znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej PSSE we Włocławku.

Link do strony z procedurą załatwiania skarg i wniosków: https://www.gov.pl/web/psse-wloclawek/podstawowe-informacje

 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku, ul. Jana Kilińskiego 16, 87-810 Włocławek

Do budynku na ul. Jana Kilińskiego 16 prowadzi jedno wejście od ul. Jana Kilińskiego. Dojście ma szerokość około 1,75 m, jest utwardzone, łączy chodnik z budynkiem. Budynek jest ogrodzony i posiada furtkę o szerokości 0,9 m. Wejście do drzwi poprzedzone jest pięciostopniowymi schodami z poręczą po prawej stronie.Drzwi wejściowe do budynku ogólnodostępne, rozwierane, są dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła 0,70 m. Próg przy wejściowych drzwiach do budynku nie jest równy z polem otwierania drzwi, posiada próg o wysokości 0,04 m. Dzwonek ogólnodostępny przymocowywany z prawej strony drzwi, na wysokości 1,55 m niedostosowany wysokością dla osoby siedzącej na wózku, za pomocą którego mogłaby wezwać pracownika Stacji, który udzieliłby wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej w załatwieniu spraw i opiekę bytową na terenie PSSE we Włocławku.

Bezpośrednio za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap i kolejne drzwi. Wyjście ewakuacyjne znajduje się w przeciwległym krańcu bryły budynku, od strony budynku Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy patio. Drzwi wyjścia ewakuacyjnego do budynku,  rozwierane, są jednoskrzydłowe o szerokości skrzydła 0,90 m. Wejście do drzwi poprzedzone jest sześciostopniowymi schodami z poręczami po prawej i lewej stronie. Próg przy wejściowych drzwiach do budynku nie jest równy z polem otwierania drzwi, posiada próg o wysokości 0,05 m.

Portiernia znajduje się na wprost od wejścia w wiatrołapie. Dalsze przejście zabezpieczone jest drzwiami wyposażonymi w samozamykacz i elektrozamek.

W budynku nie ma windy.

Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włocławku, ul. Płocka 45, 87-810 Włocławek

Do budynku na ul. Płocka 45 prowadzi jedno wejście od ul. Płockiej.  Dojście ma szerokość około 2,25 m, jest utwardzone, łączy chodnik z budynkiem. Budynek jest ogrodzony i posiada furtkę o szerokości 1,4 m. Wejście do drzwi poprzedzone jest trzystopniowymi schodami.Drzwi wejściowe do budynku ogólnodostępne, rozwierane, są jednoskrzydłowe o szerokości skrzydła 0,9 m. Próg przy wejściowych drzwiach do budynku nie jest równy z polem otwierania drzwi, posiada próg o wysokości 0,04 m. Dzwonek ogólnodostępny przymocowywany z lewej strony drzwi, na wysokości 1,66 m niedostosowany wysokością dla osoby siedzącej na wózku, za pomocą którego mogłaby wezwać pracownika Stacji, który udzieliłby wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej w załatwieniu spraw i opiekę bytową na terenie PSSE we Włocławku.

Bezpośrednio za drzwiami głównymi znajduje się wiatrołap. Wyjście ewakuacyjne znajduje się na końcu wschodniej strony budynku, od strony ul. Płockiej. Drzwi wyjścia ewakuacyjnego do budynku,  rozwierane, są jednoskrzydłowe o szerokości skrzydła 0,90 m. Wejście do drzwi poprzedzone jest sześciostopniowymi schodami z poręczami po prawej i lewej stronie. Próg przy wejściowych drzwiach do budynku nie jest równy z polem otwierania drzwi, posiada próg o wysokości 0,07 m.

Pokój przyjmowania próbek znajduje się na wprost od wejścia w wiatrołapie.

W budynku nie ma windy.

Nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych w budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włocławku, zapewnia się obsługę osób głuchych, niedosłyszących, głuchoniemych za pomocą środków wspierających komunikowanie się poprzez:

a) korzystanie z poczty elektronicznej – adres poczty: psse.wloclawek@pis.gov.pl,

b) w formie dokumentu elektronicznego przesyłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu - za pomocą platformy e-PUAP,

c) w formie tradycyjnego listu.

 

Podstawa prawna

ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się

(t.j. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.)

PSSE we Włocławku na ul. Jana Kilińskiego 16 i na ul. Płockiej 45 posiada parking bez wydzielonego miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 

 

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..